TechPixies founder, Joy Foster, on the Kat Orman Show, BBC Radio Oxford ⋆ TechPixies